Novy MorphOS 3.14 prinasi spise opravy chyb a drobny vylepseni.