Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Pravidla pro sekci Inzeráty

Sbalit
Toto téma je uzavřeno. Pokud jej chcete otevřít, kontaktujte moderátory.
X
Toto téma je "přilepené" nahoře.
X
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  Pravidla pro sekci Inzeráty

  Pravidla pro sekci Inzeráty

  • Sekce Inzeráty je urèena pro soukromou inzerci zaregistrovaných uživatelù portálu ohlednì prodeje, nákupu, výmìny nebo darování poèítaèù a poèítaèového vybavení. Soukromou inzercí se rozumí obchod pro vlastní potøebu, nikoli pro další pøeprodej.
  • Na zdejším portálu je možné nabízet nebo shánìt pouze poèítaèe a vybavení pro historické platformy jako je Amiga, Atari, ZX Spectrum a Apple (PPC).
  • Veškeré inzeráty jsou záležitostí jen mezi prodávajícím a kupujícím. Vedení portálu není odpovìdné za žádné zpùsobené škody.
  • Veškerá komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá jen pomocí soukromých zpráv.
  • Platnost inzerátù je stanovena maximálnì na 31 dní. Po této dobì bude inzerát automaticky stažen z nabídky. Po následujících 7 dní je možné inzerát vystavit znovu, v opaèném pøípadì dojde k jeho úplnému odstranìní.
  • K inzerátùm lze pøidat jednu hlavní a tøi dodateèné fotografie. Pokud možno volte fotografie, které nejlépe zobrazují nabízený pøedmìt. Mìjte na pamìti, že jedna fotografie je lepší než tisíc slov.
  • Pøíspìvky nesplòující výše uvedené, mohou být bez výstrahy odstranìny.
  • Uživatelùm, kteøí se dopustí podvodu v jakékoli formì, bude další inzerování znemožnìno.


  Upøesòující pravidla pro prodej a nákup zboží
  • Používejte krátký, avšak výstižný název inzerátu. V názvu nepoužívejte velká písmena, pokud se však nejedná o oznaèení modelu.
  • Mùžete stanovit cenu, za kterou jste ochoten zboží prodat nebo koupit. Pokud jí nezadáte, bude u vašeho inzerátu zobrazeno tlaèítko Uèinit nabídku, pomocí kterého Vám mùže pøípadný zájemce navrhnout vlastní cenu.
  • V samotném tìle inzerátu uveïte veškeré potøebné informace, èímž se vyhnete pøípadným problémùm. Rozepište se nejen o základních parametrech, podle nichž se dá jednoznaènì poznat, o co se jedná, ale uveïte také (požadovaný) stav zboží.
  • Prodávající musí mít prodávaný pøedmìt v dobì vyvìšení inzerátu fyzicky u sebe.


  Upøesòující pravidla pro výmìnu zboží
  • Používejte krátký, avšak výstižný název inzerátu. V názvu nepoužívejte velká písmena, pokud se však nejedná o oznaèení modelu.
  • Mùžete stanovit, za co jste své zboží ochoten vymìnit.
  • V samotném tìle inzerátu uveïte veškeré potøebné informace, èímž se vyhnete pøípadným problémùm. Rozepište se nejen o základních parametrech, podle nichž se dá jednoznaènì poznat, o co se jedná, ale uveïte také (požadovaný) stav zboží.


  Obecná doporuèení
  • Neposílejte platbu pøedem zcela neznámým prodejcùm.
  • Pokud má prodejce obavy z nevyzvednutí zásilky na dobírku, domluvte si platbu poštovného pøedem na úèet a zbytek na dobírku.
Zpracovávám...
X